Рыболовный клуб "На крючке"
Устав Часть-2
Translate Google


Меню сайта


Профиль

Привет:Гость
Поиск


прогноз клева


Реклама


Погода


Наш опрос
Какой вид ловли Вы предпочитаете?
Всего ответов: 285


Block title
Locations of visitors to this page


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Приветствую Вас, Гость · RSS 23.02.2020, 12:37


4. МАЙНО КЛУБУ

4.1. Кошти Клубу формуються з:

- добровільних внесків (на безповоротній основі) членів Клубу;

- добровільних внесків, пожертвувань і дарувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі закордонних (на безповоротній основі), як у грошовій формі, так і у вигляді майна, та інших форм ;

- інших надходжень, не заборонених законодавством.

5. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ Й КОНТРОЛЮ

5.1. Вищим керівним органом Клубу є Загальні Збори членів клубу, далі «Загальні Збори», які скликаються  не рідше 1 разу на рік.

5.2. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за рішенням Ради, або на вимогу не менш ніж 2/3 від числа членів Клубу, Ревізором або Головою Ради Клубу.

5.3. Час, місце проведення та порядок денний Загальних Зборів оголошуються Головою Ради Клубу не пізніше, ніж за місяць до початку їх проведення. Загальні збори вправі змінити порядок денний, запропонований Головою Ради Клубу .

5.4. Загальні Збори правочинні вирішувати будь-які питання діяльності Клубу. До виняткової компетенції Загальних Зборів відноситься:

5.4.1. визначення пріоритетних напрямків розвитку Клубу й принципів формування його майна;

5.4.2. затвердження довгострокових планів і програм діяльності Клубу (на 2 і більше років);

5.4.3. затвердження Статуту Клубу, внесення в нього змін і доповнень;

5.4.4. обрання, Голови Ради Клубу,  Ревізора та Ради Клубу, визначення кількісного складу Ради Клубу, ліквідаційної комісії а також дострокове припинення їх повноважень;

5.4.5. заслуховування звітів Голови Ради Клубу, Ради Клубу та Ревізора, обговорення та оцінка виконаної ними роботи;

5.4.6. ухвалення рішення про ліквідацію чи реорганізацію Клубу.

5.5. Всі члени Клубу мають рівні права, і кожний з них володіє одним голосом на Загальних Зборах.

5.6. Загальні Збори вправі ухвалювати рішення з питань, якщо в його роботі беруть участь не менш 1/2 членів від облікового складу Клубу. Ведення обліку членів Клубу покладається на Голову Ради  Клубу.

 5.7. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на зборах.

5.8. Рішення з питань п. 5.4.1., 5.4.3. і 5.4.6. приймаються не менш чим 2/3 голосів присутніх на зборах.

5.9. На Загальних Зборах Клубу, з числа членів Клубу обирається Секретар Загальних Зборів, який забезпечує:

5.9.1 ведення протоколу Загальних Зборів

5.9.2 підрахунок голосів на Загальних Зборах

5.10. Рішення Загальних Зборів Клубу оформлюється протоколом Загальних Зборів, який підписує Голова Ради Клубу, Ревізор, Члени Ради Клубу та Секретар Загальних Зборів.

5.11. Керівним органом у період між Загальними Зборами є Рада Клубу. Керівництво Радою здійснює Голова Ради Клубу, який входить до її складу. Рада обирається на Загальних Зборах, шляхом відкритого прямого голосування, у кількості не менш 3 чоловік, строком на 1 рік, окрім Голови Ради Клубу який обирається строком на 3 роки. 5.11. Рада:

5.11.1. скликає Загальні збори, готовить проекти планів і програм діяльності Клубу й виносить їх на затвердження Загальних Зборів, затверджує поточні плани роботи;

5.11.2. здійснює роботу із захисту прав і інтересів членів Клубу в органах влади, та інших організаціях;

5.11.3. затверджує кошторис видатків Клубу й короткострокові програми (строком не більше 1 року);

5.11.4. визначає структуру, чисельність і порядок оплати праці працівників Клубу.

5.12. Рішення ради приймаються на засіданнях Ради Клубу. Засідання Ради Клубу вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини кількісного складу Ради Клубу.

5.13. Прийняття рішень Радою здійснюється шляхом голосування та обговорення. Рішення Ради Клубу вважається прийнятим, якщо його підтримали більшість членів Ради присутніх на засіданні. На вимогу члена Ради чи члена Клубу, рішення ради може оформлюватися у письмовій формі. Письмові рішення Ради Клубу підписуються тими членами Ради, котрі це рішення підтримали.

5.14. Голова Ради Клубу обирається більшістю голосів на Загальних Зборах Клубу строком на три роки, здійснює оперативне господарське керівництво діяльністю Клубу. Голова Ради Клубу очолює Раду Клубу та корденує її діяльністю.

5.14. Голова Ради Клубу має право:

5.14.1. без доручення діяти від імені Клубу, укладати договори, контракти, угоди, робити інші юридичні дії в межах своїх повноважень і відповідно до мети та завдань, Клубу та рішень Ради Клубу;

5.14.2. приймати на роботу й звільняти працівників;

5.14.3. видавати обов'язкові для виконання працівниками інструкції, накази, розпорядження, а також контролювати їх виконання;

5.14.4. видавати доручення та довіреності;

5.14.5. скликати Раду Клубу, а при необхідності Загальні Збори Клубу.

5.15. Для контролю фінансово-господарської діяльності Клубом Загальні Збори обирають Ревізора строком на 1 рік із числа членів Клубу, що мають необхідний досвід в організації й веденні бухгалтерського обліку.

5.16. Ревізор:

5.16.1. контролює виконання Статуту Клубу, рішень Загальних Зборів;

5.16.2. контролює фінансово-господарську діяльність і перевіряє правильність виконання програм Клубу;

5.16.3. перевіряє організацію роботи зі скаргами, заявами й листами;

5.16.4. при необхідності звертається до послуг професійних аудиторів, оплата яких здійснюється за рахунок Клубу.

5.17. Звіт про результати роботи Ревізора щорічно заслухується й затверджується на Загальних Зборах Клубу.

6. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ КЛУБУ

6.1. Клуб може вступати в міжнародні громадські об'єднання, здобувати права й мати обов'язки, що відповідають статусу цих міжнародних громадських об'єднань, прямі міжнародні контакти й зв'язки, укладати угоди з іноземними некомерційними, неурядовими організаціями.

6.2. Клуб може створювати свої організації, відділення або філії й представництва в іноземних державах на основі загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів України й законодавства цих держав.

6.3. Міжнародна діяльність Клубу завжди повинна бути спрямована на користь Держави й відповідати статутним цілям.

6.4. Клуб для виконання статутних завдань відрядить своїх учасників за кордон і приймає громадян із закордонних країн.

7.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Припинення діяльності Клубу може здійснюватися у вигляді його ліквідації або реорганізації.

7.2. Реорганізація Клубу здійснюється за рішенням Загальних Зборів членів Клубу. Реєстрація знову утворених після реорганізації Клубу, громадських об'єднань здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Реорганізація спричиняє перехід його прав і обов'язків до правонаступника.

7.3. Клуб ліквідується за рішенням загальних зборів членів Клубу, якщо за нього проголосувало не менш 2/3 голосів від числа присутніх членів Клубу, або за рішенням суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.4. Ліквідація Клубу провадиться ліквідаційною комісією, призначеної органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

7.5. Ліквідаційна комісія публікує оголошення про майбутню ліквідацію Клубу в пресі за місцем його перебування.

7.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керуванню справами Клубу. Ліквідаційна комісія несе відповідальність відповідно до норм цивільного законодавства.

7.7. Порядок ліквідації Клубу визначається чинним законодавством.

7.8. Ліквідаційна комісія:

7.8.1. оцінює майно Клубу;

7.8.2. виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними;

7.8.3. вживає заходів до оплати боргів Клубу третім особам;

7.8.4. складає ліквідаційний баланс і представляє його для затвердження загальним зборам Клубу. Майно Клубу, що залишилося після розрахунків із кредиторами, передається іншій неприбутковій організації чи державі.

8.ВНУТРІШНІ СУПЕРЕЧКИ

Всі внутрішні суперечки вирішуються винятково в порядку цивілізованого обговорення й голосування. Внутрішні суперечки, неурегульовані цім Статутом, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до діючого законодавства.Часть - 1 нажми сюда

KTMarine Group © 2010 - 2020